د فابریکې سفر

د دفتر ساحه

سیفټ دفتر
سیفټ دفتر
د سیفټ ناستې خونه

د ګودام ساحه

2
3
1

د ورکشاپ ساحه

sdr
۳۱
۴۱
5
6
۷۱
cof
۸
10
sdr
16